چادر، یک تکه پارچه نیست

چادر، یک تکه پارچه نیست ...
چادر، انتخاب خداست برای زن و انتخاب زن برای خدا ...

/ 2 نظر / 20 بازدید
ساره

چادر تاج بندگی است.

نجلا

می گویند سیاهے ِ چادرم چشمــــ را میزند! چشم آدم هاے حریص وهرزه را چشم را که هیچ ! خبرندارند تازگےها دل را هم می زند! دل آدم هاے مریض و بیمار دل را! از شما چه پنهان چادرم دست و پا گیر هم هست! دست و پاے بے بند وبارے را می بندد! چادر براے کسانے استــــ که نمے خواهند عزتــــ ِ آخرتشان را به بهاے نا چیز ِ لبخند هاے هرزه بفروشند