شهید عباس دوران

کاظمیان با چتر نجات به بیرون پرید اما دوران به سمت هتل سران ممالک غیرمتعهد پرواز کرد. حالا نوبت او بود تا مردانگیش را، شجاعتش را، وگذشتش را برای همیشه برتاریخ ایران ثبت کند.  او در آخرین لحظات با یک عملیات استشهادی هواپیمایش را که دیگر نه موشکی برایش مانده بود ونه  گلوله ای به ساختمان هتل بغداد کوبید. تا مطمئن باشد اجلاس غیر متعهدها منحل خواهد شد که شد.

شهید عباس دوران تولد : ۱۳۲۹، شیراز - شهادت:۱۳۶۱، بغداد

/ 0 نظر / 29 بازدید