قصدشان کودتا بود !

شعبان بی مخ 28 مرداد 1332      -      میرحسین موسوی 25 خرداد 1388

قصدشان کودتا بود !
اما احمق ها نمیدانستند دیگر قضیه فرق کرده است.
تا زمانی که پشت ولایت فقیه باشیم هیچ غلطی نمی توانند بکنند.

/ 1 نظر / 19 بازدید

بر پدر انان کمه جوانان را گول زدند و فتنه راه انداختند