بیاد پنج شهید گمنام شهر خان ببین

بیاد پنج شهید گمنام شهر خان ببین که بخاطر بی مسولیتی مسولین بنیاد شهید و حفظ آثار و مسولین شهری و استانی در وضع واقعا تأسف باری دفن شده اند

این پلاک و استخوان از من به صف جا مانده است

 نقطه پرواز سرخى بود، آنجا مانده است
 من خودم از شوق مىرفتم تنم افتاده بود

 در مقام وصل فهمیدم که سرجا مانده است
 بى نشانى را خود من خواستم باور کنید

 نام گمنامى اگر دیدید تنها مانده است
 من رفیقى داشتم همسنگرم جانباز شد

 دستهایش یادگارى پیش مولا مانده است
 آن بسیجى هم که مَعبر را برایم باز کرد

 دیدمش آن روز در تشییع بىپا مانده است
 یادتان باشد سلاح و کوله و فانسقهام

 زیر نور ماه سرخ ، از بهر فردا مانده است
 پاسداریدش مبادا غفلتى خاکسترى

 گیرد عزمى را که آن از راز زهرا (س) مانده است

/ 0 نظر / 17 بازدید