گفت و شنود کیهان امروز درباره جیگر

گفت: یکی از ضدانقلابیون فراری در صفحه فیس بوک خود نوشته است: آنچه باعث شد درباره ممنوع التصویری «عروسک جیگر» گند بزنیم این بود که برای فرار از اخبار اجلاس تهران دستپاچه بودیم!
گفتم: منظورش همون «عروسک الاغ» در مجموعه کلاه قرمزی است؟!
گفت: آره! نوشته برای ما به عنوان گروه های اپوزیسیون رژیم خیلی افت داشت که همه سایت های خودمان را به اعتراض درباره خبر جعلی ممنوع التصویر شدن عروسک یک الاغ اختصاص بدهیم! باور کنید عروسک الاغ سرمان را کلاه گذاشت.
گفتم: یارو رفته بود الاغش رو بفروشه، خسته بود یک چرتی زد. وقتی بیدار شد دید الاغ افسار خودشو به گردن یارو بسته و خودش داره پول می شمره!

/ 1 نظر / 20 بازدید
سید فالح ضیایی از دیار جهان آرا

ما که نفهمیدیم شما مدافع حقوق بشرید یا حقوق عروسک؟ احمقها اگه بخوان کسی رو محروم کنن اون عروسک گردان یا گوینده ونویسنده و کارگردان بایستی محروم بشن نه خود عروسک[قهقهه][قهقهه][قهقهه]