عـلـی کـریـمـی وقـتـی بـه جـانـبـاز رسـیـد گـفـت:

عـلـی کـریـمـی وقـتـی بـه جـانـبـاز رسـیـد گـفـت:

بـازی بـا تــوپ کـجـا
بـازی بـا جـون کـجـا
ای کـاش هـمـه ی ورزشـکـارا . . .

/ 1 نظر / 25 بازدید