برخیز ای مسلمان

نیازی نیست که مسلمان باشی
کافیست فقط کمی انسان باشی تا حال این روزهایت این کونه باشد
خون باید گریست

/ 1 نظر / 14 بازدید
ساره

من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برخواهند خواست