مشخصات جیگر مورد استفاده در جیگرکی بی بی سی

در حبس
تحت شکنجه
اما هیچ حرفی نمی زنه
پای اعتقاداتش موانده است
بیاد برای آزادیش دعا کنیم

با تایید
این مطلب
و ارائه به سازمان ملل خواهان بازگشتش به صفحه تلوزیون هستیم
BBC+VOA+سبزک    

/ 0 نظر / 14 بازدید