هتاکی به ائمه و اسلام و میهن

اجر همه با خداوند کریم 
https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/270402396311928 1

https://www.facebook.com/pages/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%DA%AF-%D9%87%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D8%A7%D9%BE%D9%88/262456603808291 2

https://www.facebook.com/pages/%DA%A9%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%82-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D9%87%D8%B1%DA%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA/125454220864539 3

https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A/143877422303879 4

https://www.facebook.com/pages/%D8%B3%DA%AF-%D8%B3%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86/225294827526398 5

http://www.facebook.com/Insultallahswt 6

https://www.facebook.com/pages/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/278153622267672 7

https://www.facebook.com/pages/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D9%8B-%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%91%D9%85%D8%AF-%D9%88-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86/176085952451173 8

https://www.facebook.com/pages/Allah-Sucks/351436481538940 9

https://www.facebook.com/Emam.Naghi 10

http://www.facebook.com/pages/%D9%86%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85/306329502680 1

https://www.facebook.com/Emam.Naghi.2 12

https://www.facebook.com/man.khoda.hastam 13

https://www.facebook.com/Iran.Atheist.agnostic?sk=wall 13

https://www.facebook.com/pages/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%AC/153437188075680 14

https://www.facebook.com/pages/Islam-Sucks/286854051955 15

https://www.facebook.com/i.am.an.atheist 16

https://www.facebook.com/pages/Afghan-Atheists/247734328587044 17

http://www.facebook.com/pages/%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/133573303392690 18

https://www.facebook.com/Emam.Abbas 19

https://www.facebook.com/pages/Islam-Sucks/149956638428457 20

https://www.facebook.com/khaterat.namirol.momenin 21

https://www.facebook.com/alcorana.blogspot 22

https://www.facebook.com/mozdooran23

https://www.facebook.com/Mortaddin 24

https://www.facebook.com/al.aaahhh 25

https://www.facebook.com/MoeHamHeads 26

https://www.facebook.com/NoHijab 27

https://www.facebook.com/pages/Anti-Relgion-%D8%B6%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%86/187673961304154 28

https://www.facebook.com/NaghoMagh 29

/ 0 نظر / 38 بازدید