شب قــــــــــــدر

امشب تمام آینه ها را صدا کنید

گاه اجابت است رو به سوی خدا کنید

ای دوستــــان آبــــرو دار نزد حـــق

در نیمه شب قدر مراهم دعا کنید

/ 1 نظر / 11 بازدید