دســتم که رهـــا نمی کنی؟!

 گویـــند و می گــوییم:

ظهــور نزدیــک است
دســتــش را بــــگــــیر..


مــولای ه لـــبخند
دســت ِ مجــروحی دارد..
که جــراحت ـ ســربازی است،
برای ـ امام ِ انقلاب.

من می اندیشم که دســت ِ ســالم ش هم،مجــروح است..
جــراحت ِ 30 و چــند ســال دســت گیــری ـ مــا..

دست گیری از ســستی های ـ مــا
دست گیری از کج فــهمی های ـ مــا
دست گیری از انتظار ِ معیوب ـ ما

دســتم که رهـــا نمی کنی؟!

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید