فقط یکبار صیاد مقابل رهبر بود ...

صیاد شیرازی

وقتی صیاد باشی
خوب صید می شوی...

پ,ن : تنها عکسی بود که تونستم پیدا کنم و توی اون عکس صیاد شیرازی از رهبر عزیز جلوتر بود...

/ 1 نظر / 16 بازدید
سید فالح ضیایی از دیار جهان آرا

من رو سیاه از این سعادت ها ندارم لیاقت میخواد که ندارم خدای شهادت را در رکاب ابن حیدر نصیبمان بفرما