ساندیس خوری با زبان روزه

کیا پایه هستن روزقدس سر ظهر، با زبون روزه ، برن ساندیس خوری به کوری چشم جلبک های سبز و ضد انقلاب؟؟

خبر ها حاکی از آن است که امسال ساندیس ها در طعم های مختلف ، به صورت سلف سرویس در اختیار جماعت ساندیسخور قرار می گیرد!!

مرگ بر اسرائیل
Down with israeil
الموت لإسرائیل 
همه باهم یک بار دیگر دست به دست هم یکصدا مرگ بر اسرائیل را فردا سر خواهیم داد

/ 0 نظر / 81 بازدید