تناقض در گفتار و عملِ جبههء نفاق؛

خانم شهرزاد میرقلی خان که این همه مدّت در آمریکا زندانی بودند آیا ارزش این رو نداشتند که دوستان سبزک و منافقین داخلی و خارجی در حمایت از ایشون مطلبی بنویسند و سخنرانی کنند و .....
انگار این منافقین کور دل از تمام دنیا فقط ایران و از تمام زندانهای دنیا فقط اوین و از تمام زندانیان دنیا فقط نرگس محمدی رو میشناسند....

/ 0 نظر / 227 بازدید