عصر غربت لاله هاست

عصر غربت لاله هاست

عصر غربت لاله هاست
اینجا کسی دیگر از شهیدان نمی گوید
از آنان که تلاطمی هستند در این دنیای سرد و سکوت
ما بعد از شما هیچ نکردیم
چفیه هایتان را به دست فراموشی سپردیم
و وصیت نامه هایتان را نخوانده رها کردیم
پلاکهایتان را که تا دیروز نشانی از شما بود امروز گمنام مانده است ...

پ,ن : به یاد گمنامی 5 شهید گمنام شهر خان ببین که در میان خوشنامی مسولین در وضعیت بسیار تاسف باری دفن شده اند...

/ 6 نظر / 21 بازدید
كبوتران زميني

خوشا آنان که با عزت ز گیتی / بساط خویش برچیدند و رفتند ز کالاهای این آشفته بازار / شهادت را پسندیدند و رفتند

ساقی کوثر

سلام بزرگوار چشم لوگوی شما هم در جمع دوستان قرارگرفت

بی رنگ

سلام این به روز بودن مطالب وبتون قابل تحسینه... موفق باشید

چشم انتظار ...

بســــــــــــــم رب المهــــــــــــــــدی (عج) ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ یا امام خامنه ای ִ \ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ּ ּ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\ ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞ ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯

آزاد اندیش

ما مدیون خون شهداییم... نه اویی که رفت نیاز به دست بر سنگ گذاشتن ما دارد به نماد ذکر، ما نیاز به شفاعت شهیدان داریم، به یقین آنجا...

نجلا

اين عشق مگر جنون تاريخ نشد موهاي زمان مگر به خود سيخ نشد از بهت چنين غرور و اعجازِ شما تاريخ مگر به جاي خود ميخ نشد