پهلوون نیمه جون

افتاده تویــــــــ بستر دلخستگی
                                یه پهلوون نیمه جون
                                             شکـــــسته مثل فرق مولای  غـــــریب
                                                                                       ارکان هفت تا آسمون

/ 0 نظر / 18 بازدید