# خبر

هتاکی به ائمه و اسلام و میهن

اجر همه با خداوند کریم https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/270402396311928 1https://www.facebook.com/pages/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%DA%AF-%D9%87%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D8%A7%D9%BE%D9%88/262456603808291 2https://www.facebook.com/pages/%DA%A9%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%82-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D9%87%D8%B1%DA%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA/125454220864539 3https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A/143877422303879 4https://www.facebook.com/pages/%D8%B3%DA%AF-%D8%B3%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86/225294827526398 5http://www.facebook.com/Insultallahswt 6https://www.facebook.com/pages/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/278153622267672 7https://www.facebook.com/pages/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D9%8B-%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%91%D9%85%D8%AF-%D9%88-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86/176085952451173 8https://www.facebook.com/pages/Allah-Sucks/351436481538940 9https://www.facebook.com/Emam.Naghi 10http://www.facebook.com/pages/%D9%86%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85/306329502680 1https://www.facebook.com/Emam.Naghi.2 12https://www.facebook.com/man.khoda.hastam 13https://www.facebook.com/Iran.Atheist.agnostic?sk=wall 13https://www.facebook.com/pages/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%AC/153437188075680 14https://www.facebook.com/pages/Islam-Sucks/286854051955 15https://www.facebook.com/i.am.an.atheist 16https://www.facebook.com/pages/Afghan-Atheists/247734328587044 17http://www.facebook.com/pages/%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/133573303392690 18https://www.facebook.com/Emam.Abbas 19https://www.facebook.com/pages/Islam-Sucks/149956638428457 20https://www.facebook.com/khaterat.namirol.momenin 21https://www.facebook.com/alcorana.blogspot 22https://www.facebook.com/mozdooran23https://www.facebook.com/Mortaddin 24https://www.facebook.com/al.aaahhh 25https://www.facebook.com/MoeHamHeads 26https://www.facebook.com/NoHijab 27https://www.facebook.com/pages/Anti-Relgion-%D8%B6%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%86/187673961304154 28https://www.facebook.com/NaghoMagh 29
/ 0 نظر / 189 بازدید